המאור שבתורה - Chassidus

הרב סער הרן - שיעורי חסידות.

Listen on:

  • Google Podcasts
  • Podbean App
  • Spotify
  • Amazon Music
  • PlayerFM
  • Listen Notes

Episodes

Wednesday Aug 03, 2022

ב"ה   ויסעו ממרה ויבואו אלימה (פרשת מסעי לג, ט).   סיפור הדברים שהי׳ במרה הוא ש"ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם”, ואח״כ ויורהו הוי׳ עץ וישלך אל המים וימתקו המים גו׳, שזהו ענין הפיכת החושך לאור ומרירות למתיקות (אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא).   ועל זה נאמר והפכתי אבלם לששון (ירמי׳ לא, יב), שלעתיד לבוא יתהפך תשעה באב ליו״ט גדול, ולא רק תשעה באב אלא גם כל התשעה ימים וכללות ימי בין המצרים.   דבר זה נרמז גם בסדר קביעת לוח השנה – תשעה באב (סמל הגלות) חל תמיד באותו יום בשבוע, שחל בו יום ראשון של פסח (גאולת ישראל).   כלומר, זהו רמז ששניהם בפנימיות הם ענין אחד, ביטוי לחסד ה’.   יתר על כן: בענין ה"גבורה" מלובשת פנימיות האהבה. בדומה לאב המעניש את בנו על שעשה מעשה אשר היה אסור לו לעשותו, הרי אז תקיפותו של האב היא תוצאה של האהבה העזה שלו, שבגללה הוא פועל באופן שכביכול "לא מתאים" לגילוי אהבה.   שהרי לכאורה: אמנם, לאחר שיבנה בית המקדש השלישי כבר לא יהיה מקום להתאבל בתשעה באב על בית המקדש שחרב, אך מדוע יהא זה יום טוב?

Thursday Jun 23, 2022

ב"ה שיעור לפר' קרח מבוסס על מאמר של הרבי מליובאוויטש שנאמר בשבת פרשת קרח תשכ"ז.  מה יותר נעלה – כאשר כולם חושבים אותו דבר או כאשר יש דעות שונות ומוצאים פשרה? שורש מחלוקת קרח  – הוא ב"רקיע המבדיל בין מים למים". קודם "רקיע המבדיל" היה העולם כולו מים. המדרש ממשיל זאת ל'דיירים אלמים' המשבחים את המלך – והכוונה לנבראים דעלמא דאתכסיא המשבחים את השם, וכך, כל מציאות העולם סיפרה תדיר את כבוד ה'. וזהו תכלית 'רקיע המבדיל' – שהעולם יראה נפרד מאלוקות, עלמא דאתגליא, ועם זאת הנבראים יהיו בטלים וכלי לאלוקות. "שמים" – רוחניות. "שם" – עולם הזה. "מחלוקת לשם שמים" – חלוקת הרוחניות והעולם הזה, על מנת לפעול חיבור והתכללות של העולם הזה הנפרד עם האלוקות.

Wednesday Jun 08, 2022

ב"ה פרשת בהעלותך פותחת במצוות הדלקת נרות המנורה, הרומזים לתפקידם של בני ישראל בעולם, להאיר את העולם. במאמר מאת הרבי הריי"צ "והאר עינינו בתורתך" משנת תרצ"ב מתבארת יפה התחינה "והאר עינינובתורתך" – שנחוש בתורה את הקדושה - את האור שבה. התורה והנשמה (שנקראו שניהם 'נר') הם תכלית בריאת העולם. "בראשית" נדרש כ"ב' ראשית" –ישראל (נשמה) והתורה. הפסוק "אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי" רומז לכך שתכלית בריאת העולם, הוא שישראל (נשמה)תקיים עליו מצוות (תורה). חושך קל בעבודת השם, הוא כשהאדם יודע מהו טוב ומהו רע. ולכן הוא נמצא בעמדה של 'בחירה'. אפילה זה כשהאדם נמצא במצב של חוסר מודעות, והרגשה, ברע. הנשמה והתורה הם נר להאיר את החושך – העולם נקרא חושך כי הוא מסתיר את האור והחיות האלוקי שמחיה ומאיר את העולם. כאשר נר הנשמה, מתאחד עם נר התורה, הרי שבעולם הזה שורה עצמותו של הקדוש ברוך הוא. וזהו שה"תשובה מביאה רפואה לעולם" מכיון שהיא מבטלת את ההעלם והשקר של אפילת העולם, ומגלה את האמת האלוקית.

Thursday Jun 02, 2022

ב"ה שיעור עפ"י מאמר חסידות של הרבי מליובאוויטש "בשעה שהקדימו" שנאמר בליל א' של חג השבועות לפנות בוקר שנת תשי"ג. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע (שבת פח א). ישנם שני פירושים ב"כתר": כתר מלשון סובב וכתר מלשון שתיקה. יש שלשה אופנים בלצאת ממצרים: ניסן - לכפות על עצמך ללכת לפי רצון שמים אף על פי שיש משיכה לענינים אחרים. במצב הזה אין עדיין שום זיכוך של הנפש הבהמית. אייר - עבודה שכלית. העבודה היא של הכרת עצמך והכרת מקומך. כמו כן עבודה שכלית של לאמת ולהנכיח את הקב"ה בנפש. .סיון - ביטול במציאות (שתיקה, סובב) הביטול במציאות שבשלימות העבודה (סיון) קשור עם הביטול שבהתחלת העבודה (ניסן). כשמתחילים לעבוד הדבר צריך להיות באופן של "עלה בכבש ופנה לסובב" - עליה שלא בסדר והדרגה. הקדמת הנעשה לנשמע הוא ענין הביטול והשתיקה שע"י זה באים לגילוי הכתר - כתר תורה.

Thursday May 26, 2022

ב"ה וַיֹּאמֶר לוֹ יְהוֹנָתָן מָחָר חֹדֶשׁ וְנִפְקַדְתָּ כִּי יִפָּקֵד מוֹשָׁבֶךָ וְגוֹ' וְיָשַׁבְתָּ אֵצֶל הָאֶבֶן הָאָזֶל (שמואל-א כ, יח-יט – הפטרת שבת ערב ר"ח). "אבן האזל" – אזל לשון הליכה (בארמית). העולם הנקרא מקום "הילוך" ועבודת הנשמות בעולם הופכת אותם ל'מהלכים' – שלא כמו קודם הירידה למטה, וכמו המלאכים. במאמר "ויאמר לו יהונתן" שאמר הרבי בשבת פרשת במדבר – שהיתה ערב ראש חודש סיון תשכ"ב – ביאר הרבי מליובאוויטש את סוד ה"צדקה", והדרך הנכונה להתכונן לקבלת התורה. בחירת המאמר וכן ביאורים במאמר נערכו ע"י מערכת "חסידות ביחד" שע"י צעירי אגו"ח בארה"ק.

Wednesday May 18, 2022

ב"ה מאמר "שיר המעלות הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" שנאמר ע"י הרבי מליובאוויטש בשנת תשכ"ב. המאמר הוגה ע"י הרבי. המאמר מבאר את פעולת רשב"י בענין ירידת גשמים ע"י אמירת תורה על פסוק זה. התורה עניינה המשכה מלמעלה למטה, כמו ברכה. עבודת התפילה לעומתה, עניינה עבודת התחתון ששואף ומבקש כלפי מעלה. בתפילה יש תכונה מיוחדת שעל ידה נמשך ענין חדש - שינוי בטבע. בתורתו של רשב"י יש את שתי המעלות גם יחד. ע"י פנימיות התורה (תורתו של רשב"י) נמשך אור שלמעלה גם ממדריגת החכמה של התורה (שהרי גם עפ"י חכמת התורה לא הי' העולם ראוי למטר). בפנימיות התורה מתגלה הענין שישראל והקדוש ברוך הוא הם חד ממש, שלכן אין לחלק בין המשכה מלמעלה (תורה) ובין עבודת האדם (תפלה). מוריד הגשם  

Wednesday May 11, 2022

ב"ה בשנת תשי"ב אמר הרבי מליובאוויטש מאמר על הפסוק "לויתן זה יצרת לשחק בו". במדרש מתואר שלעתיד לבוא ייערך קרב בין הלוויתן לבין שור הבר שבו ישחט הלוויתן את שור הבר. לוויתן מסמל נשמות "ימיות" - הצדיקים שמחוברים כל הזמן למקור אלקי ובטלים כלפיו (כשם שיצורים ימיים חיים כל הזמן בים ובלועים בו). שור הבר מסמל נשמות יבשתיות - אלו שיש נתק בינם לבין המקור האלקי. תפקיד אותם צדיקים ימיים הוא לשחוט - להעלות אותנו היצורים היבשתיים גם כן למדריגת לוויתן. שכן שחיטה היא במשמעות של העלאה - כפי שיבואר. מלחמת הצדיקים-מנגנון ניצוח היצר

Wednesday May 04, 2022

ב"ה. לכל אחד יש עניינים במידותיו הדורשים תיקון: יש מי שהוא קמצן, יש כעסן, יש חרדתי, יש מפוזר וכו' וכו'. ימי ספירת העומר הם ימים של עבודת המידות ותיקונן. אומרת התורה "וספרתם לכם ממחרת השבת". ספירה בלשון הקודש איננה רק מנייה. ספירה היא גם לשון ספירות, לשון "אבן ספיר" שעניינו - אור. כלומר - לתקן את המידות פירושו להאיר אותן. איך מאירים את המידות? כל זאת בשיעור שלפנינו. השיעור מבוסס על מאמר של אדמו"ר הריי"צ "וספרתם לכם" משנת תרצ"ב.

Wednesday Apr 27, 2022

בחסידות, משולות רגשות האדם לידיים. כמו הידיים המפיקות תוצרים טובים, כך רגשות, מאזונים ונשלטים, מעודדות את האדם האדם לעשיית מעשים טובים. בפרט, בדומה לפיצול האצבעות מכף היד המאפשר קיום פעולות עדינות ומורכבות, כך באדם ישנה יכולת להיות מדוד ועדין כדי שההשפעה על הזולת תהיה מדויקת.אולם, בקצה אותן ידיים טובות ואצבעות עדינות קיימות *ציפורניים* חדות ונועצות. גם ברגשותינו קיים סיכון סמוי ותמידי לדקירה ופגיעה בזולת. שורש סיכון זה הינו הציר סביבו סובבות הרגשות - האגו העצמי.  לכן נדרשים אנו 'ליטול' ידינו-רגשותינו במשמעות כפולה: לקחת מהן החלק הפוגעני שבאגוצנטריות, זאת ע"י הרמתן לכיוון הראש - מח שליט על הלב. השיעור מבוסס על מאמר של הרבי הריי"צ "שאו ידיכם ידיכם קודש" ומופיע בספר המאמרים קונטרסים ב.

Tuesday Apr 05, 2022

ב"ה כי ישאלך בנך הוא שמו (דיבור המתחיל) של המאמר חסידות אותו אמר הרבי בי"ג ניסן תשמ"ו. המאמר מיוסד על שאלת הבן חכם והמענה שלה המתוארות בפסוקי התורה בפרשת ואתחנן (דברים ו, כ), ונקודת הביאור כי בהיות שהבן מכיר את המצוות לאחרי מתן תורה, שואל הבן מה ההבדל בין המצוות שקיימו האבות לפני מתן תורה למצוות של עכשיו. כמו כן תמה הבן החכם על חלוקת סוגי המצות לעדות, לחוקים ולמשפטים דבר המעיד לכאורה על ירידה ביחס למצב הנעלה של האבות שאצלם מצד הביטול שלהם לא היתה חלוקה כזו

Image

Your Title

This is the description area. You can write an introduction or add anything you want to tell your audience. This can help potential listeners better understand and become interested in your podcast. Think about what will motivate them to hit the play button. What is your podcast about? What makes it unique? This is your chance to introduce your podcast and grab their attention.

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013