Wednesday Jun 08, 2022

מאמר ”והאר עינינו בתורתך” תרצ”ב. לרפא את העולם

ב"ה

פרשת בהעלותך פותחת במצוות הדלקת נרות המנורה, הרומזים לתפקידם של בני ישראל בעולם, להאיר את העולם.

במאמר מאת הרבי הריי"צ "והאר עינינו בתורתך" משנת תרצ"ב מתבארת יפה התחינה "והאר עינינו
בתורתך" – שנחוש בתורה את הקדושה - את האור שבה.

התורה והנשמה (שנקראו שניהם 'נר') הם תכלית בריאת העולם. "בראשית" נדרש כ"ב' ראשית" –
ישראל (נשמה) והתורה.

הפסוק "אנכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי" רומז לכך שתכלית בריאת העולם, הוא שישראל (נשמה)
תקיים עליו מצוות (תורה).


חושך קל בעבודת השם, הוא כשהאדם יודע מהו טוב ומהו רע. ולכן הוא נמצא בעמדה של 'בחירה'. אפילה זה כשהאדם נמצא במצב של חוסר מודעות, והרגשה, ברע.


הנשמה והתורה הם נר להאיר את החושך – העולם נקרא חושך כי הוא מסתיר את האור והחיות האלוקי שמחיה ומאיר את העולם.

כאשר נר הנשמה, מתאחד עם נר התורה, הרי שבעולם הזה שורה עצמותו של הקדוש ברוך הוא.

וזהו שה"תשובה מביאה רפואה לעולם" מכיון שהיא מבטלת את ההעלם והשקר של אפילת העולם, ומגלה את האמת האלוקית.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013